Nadzór księgowy w siedzibie Klienta - Biuro rachunkowe Warszawa

Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. Do zakresu nadzoru księgowego można zaliczyć przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych zapisów księgowych, wsparcie związane z przygotowaniem dokumentacji sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe.

Zakres nadzoru księgowego:

  • Sprawdzenie ewidencji księgową pod kątem zgodności z Ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
  • Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń z tytułu VAT (deklaracje, rejestry, JPK)
  • Weryfikacja prawidłowości wyliczeń z tytułu podatków dochodowych: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek u źródła, podatek od nieruchomości i in.
  • Sprawdzenie sporządzonych deklaracji CIT-8, VAT-7, VAT-UE, NIP-8, i innych
  • Nadzór nad przygotowywaniem lub sporządzenie sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych
  • Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących rachunkowości oraz przepisów podatkowych 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące nadzoru księgowego zapraszamy do kontaktu - usługi księgowe Warszawa Śródmieście , cennik usług księgowych.

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.